MySQL: koniec platnosti hesla

MySQL

V MySQL termináli napíšeme:

mysql -u root -p

Zadáme súčasné heslo pre užívateľa root.

mysql> ALTER USER `root`@`localhost` IDENTIFIED BY 'new_password', `root`@`localhost` PASSWORD EXPIRE NEVER;

Zmeníme new_password pre užívateľa root.

Nette: Chyba „Connection was reset“

Nette Framework

Chyba Connection was reset je spôsobená implementáciou preg_* v PHP.

Latte používa dosť zložité regulárne výrazy a tie prekročia stack vo Windowse, ktorý je nastavený na malú hodnotu.

Funkcia preg_match vtedy nevyhodí žiadnu chybu (stack dôjde skôr ako sa prekročí hodnota recursion_limit).

  1. padá to kvôli malému StackSize na Windowse (256 kB)
  2. chyba sa nezobrazuje kvôli veľkému pcre.recursion_limit (v php.ini)

Oprava spočíva v nastavení vyššieho StackSize napr. na 8M (to je default na linuxe) a znížením recursion_limit na 16777.

Do httpd.conf vložíme:

<IfModule mpm_winnt_module>
   ThreadStackSize 8388608
</IfModule>

php.ini zmeníme / nastavíme:

pcre.recursion_limit=16777

Zdroj:

How do I increase the stack size for Apache running under Windows 7?

RegExp in preg_match function returning browser error

Chyba „Connection was reset“ na windows – Riesenie

Apache: HTTPS na localhoste

Apache

Ako nastaviť HTTPS v Apache na localhoste?

Uistite sa, že máte právo zápisu do adresára s nastaveniami pri Apache

Otvorte príkazový riadok z adresári Apache2\conf

Napíšte

..\bin\openssl req -config openssl.cnf -new -out server.csr -keyout server.pem

Môžete nechať všetko prázdne okrem:

  • PEM Passphrase: dočasné heslo
  • Common Name: meno vášho serveru

Napíšte

..\bin\openssl rsa -in server.pem -out server.key

Vygenerujte váš self-signed certifikát:

..\bin\openssl x509 -in server.csr -out server.crt -req -signkey server.key -days 365

Otvorte súbor conf\httpd.conf a uistite sa, že je povolený SSL modul – na začiatku tohto riadku nemôže byť #:

LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so

Niektoré inštalácie Apache majú nastavenia SSL v samostatnom súbore. Ak je tomu tak, uistite sa, že tieto nastavenia sa načitávajú:

Include conf/extra/httpd-ssl.conf

V súbore httpd-ssl.conf zmeňte

SSLSessionCache "shmcb:C:\Program Files (x86)\Zend\Apache2/logs/ssl_scache(512000)"

na

SSLSessionCache "shmcb:c:/Apache24/logs/ssl_scache(512000)"

Nastavte

DocumentRoot "c:/Apache24/htdocs"
ServerName localhost:443
ServerAdmin info@viktorbabjak.cz
ErrorLog "c:/Apache24/logs/error.log"
TransferLog "c:/Apache24/logs/access.log"
SSLCertificateFile "c:/Apache24/conf/server.crt"
SSLCertificateKeyFile "c:/Apache24/conf/server.key"

Reštartujte Apache.

Otvorte https://localhost/ vo vašom prehliadači.

Zdroj:
How do I allow HTTPS for Apache on localhost?